ERRATUM

Errata

This article corrects:

  1. Immediate Analgesia Effect of Single Point Acupuncture in Primary Dysmenorrhea: A Randomized Controlled Trial Volume 12, Issue 2, 300–307, Article first published online: 17 December 2010

Cun-Zhi Liu, Jie-Ping Xie, Lin-Peng Wang, Yuan-Yuan Zheng, Zeng-Bin Ma, Huan Yang, Xu Chen, Guang-Xia Shi, Shi-Liang Li, Ji-Ping Zhao, Jing-Xian Han, Jing-Dao Li, Yan-Xia Wang, Ling Tang, Xiao-Ou Xue, Min Li, Ying Wang, Ai-ping Sun, Jian-Min Xing, Hui-Juan Cao, Jiang Zhu and Jian-Ping Liu. Immediate Analgesia Effect of Single Point Acupuncture in Primary Dysmenorrhea: A Randomized Controlled Trial. Pain Med 2011;12(2):300–307.

Cun-Zhi Liu, PhD was inadvertently listed as the corresponding author for this article. Below is the correct corresponding author with contact information:

Jiang Zhu, MSc, School of Acupuncture and Moxibustion, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing, China. E-mail: jzhjzh@263.net

We sincerely apologize for this error.

Ancillary