Get access

Dunbar's Number: Group Size and Brain Physiology in Humans Reexamined

Authors


Abstract

ABSTRACT  Popular academic ideas linking physiological adaptations to social behaviors are spreading disconcertingly into wider societal contexts. In this article, we note our skepticism with one particularly popular—in our view, problematic—supposed causal correlation between neocortex size and social group size. The resulting Dunbar's Number, as it has come to be called, has been statistically tested against observed group size in different primate species. Although there may be reason to doubt the Dunbar's Number hypothesis among nonhuman primate species, we restrict ourselves here to the application of such an explanatory hypothesis to human, culture-manipulating populations. Human information process management, we argue, cannot be understood as a simple product of brain physiology. Cross-cultural comparison of not only group size but also relationship-reckoning systems like kinship terminologies suggests that although neocortices are undoubtedly crucial to human behavior, they cannot be given such primacy in explaining complex group composition, formation, or management.

要約

より広い社会的背景で、生理的適応を社会的行動に結びつける世論が、秩序なく強くなっているように思われる。本論文の中では、(私たちの意見からすると問題ありなのだが特に一般的な、つまりそれは大脳新皮質と社会グループの規模についての短絡的な相関関係に、私たちの懐疑の焦点を当てたい。ここで由来するDunbar's Numberと呼ばれるようになるに至ったものは、異なった霊長類の集団の中の観察されるグループ規模に対して統計学的に試されてきた。方や人間以外の霊長類の集団におけるDunbar's Number仮説を疑う道理もあろうが、ここでは人に対するこのような弁明的仮説の適用に限定する。私たちは、人間の情報処理能力は単に脳の生理機能としてのみ理解することはできないことを主張したい。集団規模だけでなく、親族術語体系を包括する 人間関係の異文化間の比較は、大脳新皮質が間違いなく人間の行動において決定的である一方で、ここで説明される様な複雑なグループ構造や構成や管理の中で、大脳新皮質がそのような優越権を付与されるべきなでないということを提案しているのだ。

Abstract

SAMENVATTING  In bredere maatschappelijke contexten lijkt de populariteit van ideeën die een direkt verband leggen tussen fysiologische adaptaties en sociaal gedrag verontrustend toe te nemen. In dit artikel bespreken we één populaire, maar problematische vooronderstelling: een direkt oorzakelijk verband tussen neocortex grootte en sociale groepsgrootte. Dit vooronderstelde verband, aangeduid als Dunbar's Number, is statistisch getest bij verschillende soorten primaten. Alhoewel er wellicht redenen zijn om te twijfelen aan de hypothese van Dunbar's Number bij niet-menselijke primaten, beperken we ons hier tot menselijke populaties, gekarakteriseerd door hun culturele manipulaties. We stellen dat bij mensen het verwerken en beheersen van informatie niet begrepen kan worden als een eenvoudig product van hersenfysiologie. Cross-culturele vergelijkingen van systemen waarin relationele aspecten, zoals bijvoorbeeld kinship terminologie, worden meegenomen geven aan dat, alhoewel neocortices zonder twijfel een cruciale rol spelen, zij niet mogen worden opgevat als primair in het verklaren van complexe groepscompositie, -formatie of -regulatie.

Get access to the full text of this article

Ancillary