SEARCH

SEARCH BY CITATION

References

 • Akdag, M. 1963 Celalî Isyanlan. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi.
 • Art, O. 1960 Bulgaristanlı Göçgmenlerein I̊ntibakı. Ankara.
 • Barkan, Ö.I., 1954 Osmanli I̊mparatorluǧunda Bir I̊skan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Sürgünler,” Istanbul Üniversitesi I̊ktisat Fakültesi Mecmuasi, 15(1–4): 209239.
 • Barkan, Ö.I., 1952 Osmanli I̊mparatorluǧunda Bir I̊skan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Sürgünler,” Istanbul Üniversitesi I̊ktisat Fakültesi Mecmuasi, 13(1–4): 5678.
 • Barkan, Ö.I., 1950 Osmanli I̊mparatorluǧunda Bir I̊skan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Sürgünler,” Istanbul Üniversitesi I̊ktisat Fakültesi Mecmuasi, 11(1–4): 524569.
 • Barkan, Ö.I., 1942 Osmanli I̊mparatorluǧunda Bir I̊skan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakiflar ve Temlikler I̊stila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervisleri ve Zaviyeler. Vakiflar Dergisi, 2:279387.
 • Başvekalet I̊statistik Umum Müdürlüǧü 1931 I̊statistik Yilligi 1930–1931. Istanbul.
 • Bayatlı, O. 1957 Bergama'da Yakin Tarih Olayları. I̊zmir: Bergamayt Seveler Cemiyeti.
 • Baykara, T. 1980 XIX Yüzyılda Urla Yarım Adasında Nüfus Hareketleri.” In Türkiyenin Sosyal ve Ekonomik Tarihi. Ed. Osman Okyar ve Halil Inalcık. Ankara.
 • Bayur, Y. H. 1983 Türk I̊nkılabı Tarihi. Vol. II, Section III. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Pp. 252262.
 • Berkes, N. 1973 Türkiye'de Çaǧdaşlasma. Ankara: Bilgi Yaynevi.
 • Berzeg, K. 1990 1829 Edirne Muahedesinden Sonra Osmanlı Devletinin Çerkez Politikası. Ankara.
 • Beşikçi, I̊. 1977 Kürtlerin Mecburi I̊skanı. Istanbul: Komal Yayınları.
 • Çavdar, T. 1970 Osmanlıların Yarı Sömürge Oluşu. Istanbul: Ant Yayınları.
 • Geray, C. 1989 Göçler Ülkesi Türkiye ve Son Göç Olayı,” Mülkiyeliler Birlıgi Dergisi, No. 110.
 • Geray, C. 1962 Türkiye'den ve Türkiye'ye Göçler ve Göçmenlerin Iskanı 1923–1961. Ankara: Türkiye I̊ktisadî Gelişmesi Araştrıma Projesi, S.B.F. Maliye Enstitüsü.
 • Gülöksüz, G. 1985 The Beritan Nomads Over Time and the Problems of their Settlement. Unpublished Ph.D Thesis, Middle East Technical University, Ankara.
 • Hallaçoǧlu, Y. 1988 XVIII. Yüzyılda OsmanlıI̊mparatorluǧunun I̊skan Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Hallaçoǧlu, Y. 1973 Fírka-i I̊slahiye ve Yapmíş Olduǧu I̊skân,” I̊.Ü.E.F. Tarih Dergisi, 27:120.
 • I̊mar ve I̊skân Bakanlıgi 1973 50 Yılda I̊mar ve Yerleşme 1923–1973. Ankara.
 • I̊nalcık, H. 1973 The Ottoman Empire: The Classical Age, 1300–1600. London: Weidenfeld and Nicolson.
 • (no author) 1932 I̊skân Tarihçesi. Istanbul: Hamit Matbaası.
 • Karpat, K. 1985 Ottoman Population 1834–1914. Madison: The University of Wisconsin Press.
 • Kocacık, F. 1980 Balkanlardan Anadolu'ya Yönelik Göçler (1878–1890),” Osmanlı Araştırmaları, No. 1.
 • Kocacık, F. 1979 XIX Yüzyilda Göçmen Köylerine I̊lişkin Bazı Yapı Planları I̊.Ü.E.F. Tarih Dergisi, 32.
 • Kostanick, H. L. 1957 Turkish Resettlement of Bulgarian Turks 1950–1953. Berkeley: University of California Press.
 • Lewis, B. 1962 The Emergence of Modern Turkey. London: Oxford University Press.
 • McCarthy, J. 1983 Foundations of the Turkish Republic, Social and Economic Foundations Middle Eastern Studies, 19(2): 139151.
 • McCarthy, J. 1983 Muslims and Minorities. New York: New York University Press.
 • Orhonlu, C. 1968 OsmanlıI̊mparatorluǧunda Aşiretlerin I̊skan Teşebbüsü. Istanbul: Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.
 • Özkaya, Y. 1982 OsmanlıI̊mparatorluǧunda XVIII Yüzyılda Göç Sorunu,” Tarih Araştirmaları Dergisi, 14(25): 171203.
 • Özyüksel, M. 1988 Osmanlı Alman I̊lişkilerinin Gelişim Sürecinde Anadolu Baǧdat Demiryolları. Istanbul: Arba Yayınları.
 • Planhol, X. de 1959 Geography, Politics and Nomadism in Anatolia. Nomads and Nomadism in the Arid Zone International Social Science Journal, 11(4): 525532.
 • Shaw, S. J. 1980 Ottoman Population Movements During the Last Years of the Empire, 1885–1914: Some Preliminary Remarks Osmanlı Araştirmaları, No. 1.
 • Shorter, F. C. 1983 The Population of Turkey after the War of Independence. The Population Council Regional Papers.
 • Silier, O. 1976 Keban Köylerinde Sosyo Ekonomik Yapı ve Yeniden Yerlešim Sorunlari. Ankara: Orta Doǧu Teknik Üniversitesi.
 • Simşir, B. 1975 I̊ngiliz Belgeleriyle Kürt Sorunu 1924–1938. Ankara.
 • Simşir, B. 1970 Rumeliden Türk Göçleri II. Ankara: Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü.
 • Simşir, B. 1969 Rumeliden Türk Göçleri I. Ankara: Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü.
 • Sonyel, S. R. 1987 The Ottoman Armenians. London: K. Rüstem and Brother.
 • Tekcli, I̊. 1972 On Institutionalized External Relations of Cities in the Ottoman Empire Études Balkaniques, 8(2): 4972.
 • Toprak ve I̊skan Genel Müdürlügü 1971 Köysel Alanda Fizikî Yerleşimin Duzenlenmesi ve Tarımsal I̊skan Projesi 1973–1977. Ankara.
 • Toprak ve I̊skan Genel Müdürlügü 1955 Başvekalet Toprak ve I̊skan I̊şleri Genel MüdürlüǧüÇalısmaları. Ankara.
 • Tunçdilek, N. 1967 Türkiye I̊skan Goǧrafyası. Istanbul: Istanbul Üniversitesi Coǧrafya Enstitüsü Yayınları.
 • Uran, H. 1959 Hatıralarun. Ankara.
 • Zaim, S. 1958 Son Yugoslav Muhacirleri Hakkínda Rapor Istanbul Üniversitesi I̊ktisat Fakültesı Mecmuası. 19(1–4): 435448.