You have free access to this content

Neurology and Clinical Neuroscience

Cover image for Vol. 2 Issue 2

March 2014

Volume 2, Issue 2

Pages i–i, 23–63

 1. Issue Information

  1. Top of page
  2. Issue Information
  3. Review Article
  4. Original Articles
  5. Case Reports
  6. Pictures in Neurology
  1. You have free access to this content
   Issue Information (page i)

   Article first published online: 11 JUL 2014 | DOI: 10.1111/ncn3.107

 2. Review Article

  1. Top of page
  2. Issue Information
  3. Review Article
  4. Original Articles
  5. Case Reports
  6. Pictures in Neurology
  1. You have free access to this content
 3. Original Articles

  1. Top of page
  2. Issue Information
  3. Review Article
  4. Original Articles
  5. Case Reports
  6. Pictures in Neurology
  1. You have free access to this content
  2. You have free access to this content
   Identifying novel interruption motifs in spinocerebellar ataxia type 10 expansions (pages 38–43)

   Jilin Liu, Karen N McFarland, Ivette Landrian, Samuel S Wu, Matthew Bower, Diane Hutter, Khalaf Bushara, Hélio A G Teive and Tetsuo Ashizawa

   Article first published online: 2 APR 2014 | DOI: 10.1111/ncn3.78

  3. You have free access to this content
   Comparing the Montreal Cognitive Assessment with Mini-Mental State Examination in Japanese Parkinson's disease patients (pages 44–49)

   Kouichi Ohta, Takashi Osada, Yukito Shinohara, Norihiro Suzuki, Kazushi Takahashi, Morinobu Seki, Yoshihiro Nihei, Satoko Iwasawa, Jun Gotoh, Keiji Yamaguchi, Satoru Komatsumoto, Kazuo Isozumi, Masahiro Kobari, Ban Mihara, Yoko Morita, Daisuke Yasutomi, Kyoko Gotoh, Kazuhiro Muramatsu, Toshitaka Shirai, Yutaka Tomita, Hideki Sato and on behalf of the Keio Parkinson's Disease Database

   Article first published online: 12 MAY 2014 | DOI: 10.1111/ncn3.80

  4. You have free access to this content
   Pain in the acute phase of Guillain–Barré syndrome (pages 50–53)

   Masato Kinboshi, Manabu Inoue, Yasuhiro Kojima, Michio Ono, Tomokazu Nakagawa, Masutaro Kanda and Hiroshi Shibasaki

   Article first published online: 16 MAY 2014 | DOI: 10.1111/ncn3.84

 4. Case Reports

  1. Top of page
  2. Issue Information
  3. Review Article
  4. Original Articles
  5. Case Reports
  6. Pictures in Neurology
  1. You have free access to this content
   Case of familial amyotrophic lateral sclerosis showing gadolinium-enhanced cranial nerves on magnetic resonance imaging associated with rapid progression of facial nerve palsy (pages 54–56)

   Masayuki Mizuno, Yoshino Ueki, Keita Sakurai, Kenji Okita, Fumito Endo, Koji Yamanaka, Mitsuya Morita and Noriyuki Matsukawa

   Article first published online: 26 FEB 2014 | DOI: 10.1111/ncn3.73

  2. You have free access to this content
   Efficacy of deep brain stimulation in an adolescent patient with DYT11 myoclonus-dystonia (pages 57–59)

   Yasuyoshi Kimura, Masahito Mihara, Toshitaka Kawarai, Haruhiko Kishima, Norio Sakai, Masanori P. Takahashi and Hideki Mochizuki

   Article first published online: 27 FEB 2014 | DOI: 10.1111/ncn3.75

  3. You have free access to this content
   Selenium deficiency presenting visual disturbance and myelopathy (pages 60–61)

   Koji Fujita, Takahiro Furukawa, Takashi Matsuoka, Yusuke Osaki, Yuishin Izumi and Ryuji Kaji

   Article first published online: 11 JUL 2014 | DOI: 10.1111/ncn3.85

 5. Pictures in Neurology

  1. Top of page
  2. Issue Information
  3. Review Article
  4. Original Articles
  5. Case Reports
  6. Pictures in Neurology
  1. You have free access to this content
   Brainstem stroke mimicking tonic seizure (page 62)

   Takayasu Mishima, Toyoshi Obata and Yoshio Tsuboi

   Article first published online: 9 MAR 2014 | DOI: 10.1111/ncn3.76

  2. You have free access to this content
   Neuro-Behcet's disease with multiple ring-enhanced brain lesions (page 63)

   Jun Tsugawa, Sho Takeshita, Shinji Ouma, Toshiyasu Ogata, Jiro Fukae and Yoshio Tsuboi

   Article first published online: 11 JUL 2014 | DOI: 10.1111/ncn3.89

SEARCH

SEARCH BY CITATION