Acknowledgments


In the current volume of Psychogeriatrics, Volume 12, there have been four published issues, which have included 25 original articles, 5 case reports, 9 review articles, 1 letters to the editor and 1 editorial. We are grateful to the over 55 authors who submitted articles to PSY this year and thank them for their contributions. Every year the number of article submissions gradually increases, and we have received assistance in reviewing manuscripts from many specialists. We greatly appreciate the contributions of the following colleagues who served as reviewers during the year:

 • Adachi, Hiroyoshi
 • Agatsuma, Soh
 • Amano, Naoji
 • Arai, Heii
 • Arai, Tetsuaki
 • Arai, Yumiko
 • Awata, Shuichi
 • Chiba, Shigeru
 • Endo, Hidetoshi
 • Fukui, Toshiya
 • Hashimoto, Mamoru
 • Hattori, Hideyuki
 • Hayashi, Noriyuki
 • Hirai, Shigeo
 • Homma, Akira
 • Hori, Koji
 • Horiguchi, Jun
 • Iijima, Setsu
 • Ikeda, Kenji
 • Ikeda, Manabu
 • Ikejiri, Yoshitaka
 • Iritani, Shuji
 • Iseki, Eizo
 • Ishii, Ryouhei
 • Iwase, Masao
 • Kamimura, Naoto
 • Kamino, Kouzin
 • Kasahara, Hiroo
 • Kashima, Haruo
 • Kawamura, Namiko
 • Kazui, Hiroaki
 • Kimura, Takemi
 • Kitamura, Shin
 • Kudo, Takashi
 • le Roux, Marieanna
 • Maeda, Kiyoshi
 • Matsuda, Osamu
 • Meguro, Kenichi
 • Mikami, Akira
 • Mimura, Masaru
 • Miyaoka, Hitoshi
 • Mizukami, Katsuyoshi
 • Morihara, Takashi
 • Nagahama, Yasuhiro
 • Nakagawa, Yoshitsugu
 • Nakamura, Mitsuru
 • Nishikawa, Takashi
 • Nukariya, Kazutaka
 • Nunomura, Akihiko
 • Okochi, Masayasu
 • Ono, Toshiyuki
 • Ota, Miho
 • Sakai, Kazuo
 • Sato, Naoyuki
 • Shibata, Nobuto
 • Shigeta, Masahiro
 • Shimizu, Eiji
 • Shimizu, Hideaki
 • Shinosaki, Kazuhiro
 • Shiraishi, Hiromi
 • Tagami, Shinji
 • Takechi, Hajime
 • Tanii, Hisashi
 • Tatebayashi, Yoshitaka
 • Tsuji, Tomikimi
 • Ukai, Satoshi
 • Urakami, Katsuya
 • Wada, Kenji
 • Yamada, Masahito
 • Yamada, Naoto
 • Yamaguchi, Haruyasu
 • Yasuno, Fumihiko
 • Yatabe, Yusuke
 • Yoshii, Mitsunobu
 • Yoshimura, Masafumi
 • Yoshiyama, Kenji

Ancillary