You have free access to this content

Therapeutic Apheresis and Dialysis

Cover image for Vol. 19 Issue S1

Special Issue: JSDT clinical practice guidelines. Guest Editor: Hidetomo Nakamoto

March 2015

Volume 19, Issue Supplement S1

Pages 1–117

 1. JSDT clinical practice guidelines. Guest Editor: Hidetomo Nakamoto

  1. Top of page
  2. JSDT clinical practice guidelines. Guest Editor: Hidetomo Nakamoto
  1. Guideline

   You have free access to this content
   2011 update Japanese Society for Dialysis Therapy Guidelines of Vascular Access Construction and Repair for Chronic Hemodialysis (pages 1–39)

   Kazutaka Kukita, Seiji Ohira, Izumi Amano, Hidemune Naito, Nakanobu Azuma, Kiyoshi Ikeda, Yutaka Kanno, Takashi Satou, Shinji Sakai, Tokuichiro Sugimoto, Yoshiaki Takemoto, Hiroaki Haruguchi, Jun Minakuchi, Akira Miyata, Noriyoshi Murotani, Hideki Hirakata, Tadashi Tomo, Tadao Akizawa and for Vascular Access Construction and Repair for Chronic Hemodialysis Guideline Working Group, Japanese Society for Dialysis Therapy

   Version of Record online: 29 MAR 2015 | DOI: 10.1111/1744-9987.12296

  2. Guide

   You have free access to this content
   Best Practice for Diabetic Patients on Hemodialysis 2012 (pages 40–66)

   Toshiyuki Nakao, Masaaki Inaba, Masanori Abe, Kazo Kaizu, Kenji Shima, Tetsuya Babazono, Tadashi Tomo, Hideki Hirakata, Tadao Akizawa and Japanese Society for Dialysis Therapy

   Version of Record online: 29 MAR 2015 | DOI: 10.1111/1744-9987.12299

  3. Guideline

   You have free access to this content
   Japanese Society for Dialysis Therapy Clinical Guideline for “Maintenance Hemodialysis: Hemodialysis Prescriptions” (pages 67–92)

   Yuzo Watanabe, Hideki Kawanishi, Kazuyuki Suzuki, Shigeru Nakai, Kenji Tsuchida, Kaoru Tabei, Takashi Akiba, Ikuto Masakane, Yoshiaki Takemoto, Tadashi Tomo, Noritomo Itami, Yasuhiro Komatsu, Motoshi Hattori, Michio Mineshima, Akihiro Yamashita, Akira Saito, Hidemune Naito, Hideki Hirakata, Jun Minakuchi and for “Maintenance Hemodialysis: Hemodialysis Prescriptions” Guideline Working Group, Japanese Society for Dialysis Therapy

   Version of Record online: 29 MAR 2015 | DOI: 10.1111/1744-9987.12294

  4. You have free access to this content
   Japanese Society for Dialysis Therapy Clinical Guideline for “Hemodialysis Initiation for Maintenance Hemodialysis” (pages 93–107)

   Yuzo Watanabe, Kunihiro Yamagata, Shinichi Nishi, Hideki Hirakata, Norio Hanafusa, Chie Saito, Motoshi Hattori, Noritomo Itami, Yasuhiro Komatsu, Yoshindo Kawaguchi, Kazuhiko Tsuruya, Yoshiharu Tsubakihara, Kazuyuki Suzuki, Ken Sakai, Hideki Kawanishi, Daijo Inaguma, Hiroyasu Yamamoto, Yoshiaki Takemoto, Noriko Mori, Kazuyoshi Okada, Hiroshi Hataya, Takashi Akiba, Kunitoshi Iseki, Tadashi Tomo, Ikuto Masakane, Tadao Akizawa, Jun Minakuchi and “Hemodialysis Initiation for Maintenance Hemodialysis” Guideline Working Group, Japanese Society for Dialysis Therapy

   Version of Record online: 29 MAR 2015 | DOI: 10.1111/1744-9987.12293

  5. Proposal

   You have free access to this content
   Proposal for the Shared Decision-Making Process Regarding Initiation and Continuation of Maintenance Hemodialysis (pages 108–117)

   Yuzo Watanabe, Hideki Hirakata, Kazuyoshi Okada, Hiroyasu Yamamoto, Kazuhiko Tsuruya, Ken Sakai, Noriko Mori, Noritomo Itami, Daijo Inaguma, Kunitoshi Iseki, Akiko Uchida, Yoshindo Kawaguchi, Seiji Ohira, Masashi Tomo, Ikuto Masakane, Tadao Akizawa, Jun Minakuchi and for the Japanese Society for Hemodialysis Therapy Guideline Commission of Maintenance Hemodialysis Investigation Subgroup Commission on Withholding and Withdrawal from Dialysis

   Version of Record online: 29 MAR 2015 | DOI: 10.1111/1744-9987.12295

SEARCH

SEARCH BY CITATION