E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Yuriko Yoneda, Kazuhiro Haginoya, Mitsuhiro Kato, Hitoshi Osaka, Kenji Yokochi, Hiroshi Arai, Akiyoshi Kakita, Takamichi Yamamoto, Yoshiro Otsuki, Shin-ichi Shimizu, Takahito Wada, Norihisa Koyama, Yoichi Mino, Noriko Kondo, Satoru Takahashi, Shinichi Hirabayashi, Jun-ichi Takanashi, Akihisa Okumura, Toshiyuki Kumagai, Satori Hirai, Makoto Nabetani, Shinji Saitoh, Ayako Hattori, Mami Yamasaki, Akira Kumakura, Yoshinobu Sugo, Kiyomi Nishiyama, Satoko Miyatake, Yoshinori Tsurusaki, Hiroshi Doi, Noriko Miyake, Naomichi Matsumoto and Hirotomo Saitsu Phenotypic Spectrum of COL4A1 Mutations: Porencephaly to Schizencephaly Annals of Neurology 73

Article first published online: 7 DEC 2012 | DOI: 10.1002/ana.23736

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH