E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Li-xin Zhang, Zhi-neng Liu, Jun Ye, Min Sha, Hua Qian, Xin-hua Bu, Zheng-yun Luan, Xin-lan Xu, Ai-hua Huang, Dong-lan Yuan, Yi-qun Wu, Xiao-xiang Wang, Jia Wang, Jun-xing Huang and Li-hua Ye Artesunate exerts an anti-immunosuppressive effect on cervical cancer by inhibiting PGE2 production and Foxp3 expression Cell Biology International 38

Version of Record online: 5 FEB 2014 | DOI: 10.1002/cbin.10244

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH