E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Bao-liang Zhong, Jun Ding, Hong-hui Chen, Yi Li, Han-ming Xu, Jun Tong, An-qi Wang, Guang-zong Tang, Jia-sheng Zhu, Dong-quan Yang, Bo Liu, Qiang Wang, Wu-fu Cheng, E. Yin, Mei-jun Xu, Tao Zhang, Tian-ming Hu, Xiao-wei Feng, Hui Li, Tang-qun Dan, Gang-ming Cheng, Jian-fang Zhang, Hong-jie Li and Jun-hong Zhu DEPRESSIVE DISORDERS AMONG CHILDREN IN THE TRANSFORMING CHINA: AN EPIDEMIOLOGICAL SURVEY OF PREVALENCE, CORRELATES, AND SERVICE USE Depression and Anxiety 30

Version of Record online: 3 APR 2013 | DOI: 10.1002/da.22109

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH