E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Aijun Qiao, Jichao Liang, Yaojun Ke, Chenghong Li, Ying Cui, Lian Shen, Huabing Zhang, Anfang Cui, Xiaojun Liu, Changzheng Liu, Yong Chen, Yi Zhu, Youfei Guan, Fude Fang and Yongsheng Chang Mouse patatin-like phospholipase domain-containing 3 influences systemic lipid and glucose homeostasis Hepatology 54

Version of Record online: 30 JUN 2011 | DOI: 10.1002/hep.24402

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH