E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Chao Wang, Wen Yang, He-Xin Yan, Tao Luo, Jian Zhang, Liang Tang, Fu-Quan Wu, Hui-Lu Zhang, Le-Xing Yu, Long-Yi Zheng, Yu-Qiong Li, Wei Dong, Ya-Qin He, Qiong Liu, Shan-Shan Zou, Yan Lin, Liang Hu, Zhong Li, Meng-Chao Wu and Hong-Yang Wang Hepatitis B virus X (HBx) induces tumorigenicity of hepatic progenitor cells in 3,5-diethoxycarbonyl-1,4-dihydrocollidine-treated HBx transgenic mice Hepatology 55

Version of Record online: 6 DEC 2011 | DOI: 10.1002/hep.24675

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH