E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Juanjuan Shan, Junjie Shen, Limei Liu, Feng Xia, Chuan Xu, Guangjie Duan, Yanmin Xu, Qinghua Ma, Zhi Yang, Qianzhen Zhang, Leina Ma, Jia Liu, Senlin Xu, Xiaochu Yan, Ping Bie, Youhong Cui, Xiu-wu Bian and Cheng Qian Nanog regulates self-renewal of cancer stem cells through the insulin-like growth factor pathway in human hepatocellular carcinoma Hepatology 56

Version of Record online: 12 JUL 2012 | DOI: 10.1002/hep.25745

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH