E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Hiroyuki Tsuchiya, Yoshito Ikeda, Yu Ebata, Chihiro Kojima, Rikutaro Katsuma, Tatsuaki Tsuruyama, Tomohiko Sakabe, Kohei Shomori, Noriko Komeda, Shoko Oshiro, Hideharu Okamoto, Kazuko Takubo, Susumu Hama, Koichi Shudo, Kentaro Kogure and Goshi Shiota Retinoids ameliorate insulin resistance in a leptin-dependent manner in mice Hepatology 56

Version of Record online: 4 OCT 2012 | DOI: 10.1002/hep.25798

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH