E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Qiang Zhao, Liang Peng, Weijun Huang, Qibin Li, Yuanyuan Pei, Ping Yuan, Lingyan Zheng, Yongling Zhang, Jia Deng, Cheng Zhong, Bin Hu, Hongke Ding, Wei Fang, Ru Li, Qijun Liao, Chaoshuang Lin, Weiping Deng, Huijun Yan, Jinghui Hou, Qiuliang Wu, Tingting Xu, Jinsong Liu, Longbo Hu, Tao Peng, Suqing Chen, Kar N. Lai, Man-Fung Yuen, Yue Wang, Mala K. Maini, Caixia Li, Miaoxin Li, Jian Wang, Xiuqing Zhang, Pak-Chung Sham, Jun Wang, Zhi-Liang Gao and Yiming Wang Rare inborn errors associated with chronic hepatitis B virus infection* Hepatology 56

Version of Record online: 14 OCT 2012 | DOI: 10.1002/hep.25850

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH