E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Takashi Matsuzaka, Ayaka Atsumi, Rie Matsumori, Tang Nie, Haruna Shinozaki, Noriko Suzuki-Kemuriyama, Motoko Kuba, Yoshimi Nakagawa, Kiyoaki Ishii, Masako Shimada, Kazuto Kobayashi, Shigeru Yatoh, Akimitsu Takahashi, Kazuhiro Takekoshi, Hirohito Sone, Naoya Yahagi, Hiroaki Suzuki, Soichiro Murata, Makoto Nakamuta, Nobuhiro Yamada and Hitoshi Shimano Elovl6 promotes nonalcoholic steatohepatitis Hepatology 56

Version of Record online: 4 DEC 2012 | DOI: 10.1002/hep.25932

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH