E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Tokuzo Arao, Kazuomi Ueshima, Kazuko Matsumoto, Tomoyuki Nagai, Hideharu Kimura, Satoru Hagiwara, Toshiharu Sakurai, Seiji Haji, Akishige Kanazawa, Hisashi Hidaka, Yukihiro Iso, Keiichi Kubota, Mitsuo Shimada, Tohru Utsunomiya, Masashi Hirooka, Yoichi Hiasa, Yoshikazu Toyoki, Kenichi Hakamada, Kohichiroh Yasui, Takashi Kumada, Hidenori Toyoda, Shuichi Sato, Hiroyuki Hisai, Teiji Kuzuya, Kaoru Tsuchiya, Namiki Izumi, Shigeki Arii, Kazuto Nishio and Masatoshi Kudo FGF3/FGF4 amplification and multiple lung metastases in responders to sorafenib in hepatocellular carcinoma Hepatology 57

Version of Record online: 11 FEB 2013 | DOI: 10.1002/hep.25956

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH