E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Tokuhiro Matsubara, Tatsuya Kanto, Shoko Kuroda, Sachiyo Yoshio, Koyo Higashitani, Naruyasu Kakita, Masanori Miyazaki, Mitsuru Sakakibara, Naoki Hiramatsu, Akinori Kasahara, Yoshito Tomimaru, Akira Tomokuni, Hiroaki Nagano, Norio Hayashi and Tetsuo Takehara TIE2-expressing monocytes as a diagnostic marker for hepatocellular carcinoma correlates with angiogenesis Hepatology 57

Version of Record online: 11 FEB 2013 | DOI: 10.1002/hep.25965

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH