E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Song Zhang, Ruifang Liang, Wei Luo, Chang Liu, Xiaoli Wu, Yanan Gao, Jianlei Hao, Guangchao Cao, Xi Chen, Jun Wei, Siyuan Xia, Zheng Li, Ti Wen, Yunyun Wu, Xinglong Zhou, Puyue Wang, Liqing Zhao, Zhengzhou Wu, Sidong Xiong, Xiaoming Gao, Xiang Gao, Yongyan Chen, Qing Ge, Zhigang Tian and Zhinan Yin High susceptibility to liver injury in IL-27 p28 conditional knockout mice involves intrinsic interferon-γ dysregulation of CD4+ T cells Hepatology 57

Version of Record online: 12 FEB 2013 | DOI: 10.1002/hep.26166

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH