E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Sachiyo Yoshio, Tatsuya Kanto, Shoko Kuroda, Tokuhiro Matsubara, Koyo Higashitani, Naruyasu Kakita, Hisashi Ishida, Naoki Hiramatsu, Hiroaki Nagano, Masaya Sugiyama, Kazumoto Murata, Takasuke Fukuhara, Yoshiharu Matsuura, Norio Hayashi, Masashi Mizokami and Tetsuo Takehara Human blood dendritic cell antigen 3 (BDCA3)+ dendritic cells are a potent producer of interferon-λ in response to hepatitis C virus Hepatology 57

Version of Record online: 14 MAR 2013 | DOI: 10.1002/hep.26182

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH