E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Xin-Long Yan, Ya-Li Jia, Lin Chen, Quan Zeng, Jun-Nian Zhou, Chun-Jiang Fu, Hai-Xu Chen, Hong-Feng Yuan, Zhi-Wei Li, Lei Shi, Ying-Chen Xu, Jing-Xue Wang, Xiao-Mei Zhang, Li-Juan He, Chao Zhai, Wen Yue and Xue-Tao Pei Hepatocellular carcinoma-associated mesenchymal stem cells promote hepatocarcinoma progression: Role of the S100A4-miR155-SOCS1-MMP9 axis Hepatology 57

Article first published online: 1 MAY 2013 | DOI: 10.1002/hep.26257

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH