E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Yi-Ming Tao, Jin-Lin Huang, Shan Zeng, Sai Zhang, Xue-Gong Fan, Zhi-Ming Wang, Hui-Xiang Yang, Xiao-Hua Yuan, Pu Wang, Fan Wu, Jia Luo, De-Yu Zeng and Hong Shen BTB/POZ domain-containing protein 7: Epithelial-mesenchymal transition promoter and prognostic biomarker of hepatocellular carcinoma Hepatology 57

Article first published online: 12 JUN 2013 | DOI: 10.1002/hep.26268

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH