E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Xin Yang, Lei Liang, Xiao-Fei Zhang, Hu-Liang Jia, Yi Qin, Xu-Chao Zhu, Xiao-Mei Gao, Peng Qiao, Yan Zheng, Yuan-Yuan Sheng, Jin-Wang Wei, Hai-Jun Zhou, Ning Ren, Qing-Hai Ye, Qiong-Zhu Dong and Lun-Xiu Qin MicroRNA-26a suppresses tumor growth and metastasis of human hepatocellular carcinoma by targeting interleukin-6-Stat3 pathway Hepatology 58

Version of Record online: 5 JUN 2013 | DOI: 10.1002/hep.26305

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH