E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Li-Na Zhang, Tian-Yan Shi, Xu-Hua Shi, Li Wang, Yun-Jiao Yang, Bin Liu, Li-Xia Gao, Zong-Wen Shuai, Fang Kong, Hua Chen, Wei Han, Shao-Mei Han, Yun-Yun Fei, Quan-Cai Cui, Qian Wang, Min Shen, Dong Xu, Wen-Jie Zheng, Yong-Zhe Li, Wen Zhang, Xuan Zhang and Feng-Chun Zhang Early biochemical response to ursodeoxycholic acid and long-term prognosis of primary biliary cirrhosis: Results of a 14-year cohort study Hepatology 58

Version of Record online: 27 MAY 2013 | DOI: 10.1002/hep.26322

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH