E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Xin-An Wang, Ran Zhang, Dingsheng Jiang, Wei Deng, Shumin Zhang, Shan Deng, Jinfeng Zhong, Tao Wang, Li-Hua Zhu, Li Yang, Shufen Hong, Sen Guo, Ke Chen, Xiao-Fei Zhang, Zhigang She, Yingjie Chen, Qinglin Yang, Xiao-Dong Zhang and Hongliang Li Interferon regulatory factor 9 protects against hepatic insulin resistance and steatosis in male mice Hepatology 58

Version of Record online: 25 JUN 2013 | DOI: 10.1002/hep.26368

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH