E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Wen-Ping Xu, Min Yi, Qian-Qian Li, Wei-Ping Zhou, Wen-Ming Cong, Yuan Yang, Bei-Fang Ning, Chuan Yin, Zhao-Wei Huang, Jian Wang, Hui Qian, Cai-Feng Jiang, Yue-Xiang Chen, Chun-Yan Xia, Hong-Yang Wang, Xin Zhang and Wei-Fen Xie Perturbation of MicroRNA-370/Lin-28 homolog A/nuclear factor kappa B regulatory circuit contributes to the development of hepatocellular carcinoma Hepatology 58

Version of Record online: 30 OCT 2013 | DOI: 10.1002/hep.26541

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH