E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Kengo Tomita, Toshiaki Teratani, Takahiro Suzuki, Motonori Shimizu, Hirokazu Sato, Kazuyuki Narimatsu, Yoshikiyo Okada, Chie Kurihara, Rie Irie, Hirokazu Yokoyama, Katsuyoshi Shimamura, Shingo Usui, Hirotoshi Ebinuma, Hidetsugu Saito, Chikako Watanabe, Shunsuke Komoto, Atsushi Kawaguchi, Shigeaki Nagao, Kazuo Sugiyama, Ryota Hokari, Takanori Kanai, Soichiro Miura and Toshifumi Hibi Free cholesterol accumulation in hepatic stellate cells: Mechanism of liver fibrosis aggravation in nonalcoholic steatohepatitis in mice Hepatology 59

Version of Record online: 18 NOV 2013 | DOI: 10.1002/hep.26604

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH