E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Tongsen Zheng, Xuehui Hong, Jiabei Wang, Tiemin Pei, Yingjian Liang, Dalong Yin, Ruipeng Song, Xuan Song, Zhaoyang Lu, Shuyi Qi, Jiaren Liu, Boshi Sun, Changming Xie, Shangha Pan, Yuejin Li, Xiaohe Luo, Shuai Li, Xiang Fang, Nishant Bhatta, Hongchi Jiang and Lianxin Liu Gankyrin promotes tumor growth and metastasis through activation of IL-6/STAT3 signaling in human cholangiocarcinoma Hepatology 59

Version of Record online: 29 JAN 2014 | DOI: 10.1002/hep.26705

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH