E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Lei Wang, Xiang Zhang, Lin-Tao Jia, Si-Jun Hu, Jing Zhao, Jian-Dong Yang, Wei-Hong Wen, Zhe Wang, Tao Wang, Jun Zhao, Rui-An Wang, Yan-Ling Meng, Yong-Zhan Nie, Ke-Feng Dou, Si-Yi Chen, Li-Bo Yao, Dai-Ming Fan, Rui Zhang and An-Gang Yang c-Myc-mediated epigenetic silencing of MicroRNA-101 contributes to dysregulation of multiple pathways in hepatocellular carcinoma Hepatology 59

Version of Record online: 27 MAR 2014 | DOI: 10.1002/hep.26720

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH