E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Min-Jun Wang, Fei Chen, Jian-Xiu Li, Chang-Cheng Liu, Hai-Bin Zhang, Yong Xia, Bing Yu, Pu You, Dao Xiang, Lian Lu, Hao Yao, Uyunbilig Borjigin, Guang-Shun Yang, Kirk J. Wangensteen, Zhi-Ying He, Xin Wang and Yi-Ping Hu Reversal of hepatocyte senescence after continuous in vivo cell proliferation Hepatology 60

Version of Record online: 28 MAY 2014 | DOI: 10.1002/hep.27094

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH