E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Noriko Miyake, Seiji Mizuno, Nobuhiko Okamoto, Hirofumi Ohashi, Masaaki Shiina, Kazuhiro Ogata, Yoshinori Tsurusaki, Mitsuko Nakashima, Hirotomo Saitsu, Norio Niikawa and Naomichi Matsumoto KDM6A Point Mutations Cause Kabuki Syndrome Human Mutation 34

Version of Record online: 17 OCT 2012 | DOI: 10.1002/humu.22229

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH