E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Wei-de Zhong, Yu-xiang Liang, Sharron X. Lin, Ling Li, Hui-chan He, Xue-cheng Bi, Zhao-dong Han, Qi-shan Dai, Yong-kang Ye, Qing-biao Chen, Yue-sheng Wang, Guo-hua Zeng, Gang Zhu, Zheng Zhang, Zhi-nan Chen and Chin-Lee Wu Expression of CD147 is associated with prostate cancer progression International Journal of Cancer 130

Version of Record online: 27 APR 2011 | DOI: 10.1002/ijc.25982

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH