E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Hiroko Hoshi, Wu Hao, Yoshinari Fujita, Atsushi Funayama, Yoshiteru Miyauchi, Kazuaki Hashimoto, Kana Miyamoto, Ryotaro Iwasaki, Yuiko Sato, Tami Kobayashi, Hiroya Miyamoto, Shigeyuki Yoshida, Tomoaki Mori, Hiroya Kanagawa, Eri Katsuyama, Atsuhiro Fujie, Kyoko Kitagawa, Keiichi I. Nakayama, Toshihiro Kawamoto, Motoaki Sano, Keiichi Fukuda, Ikuroh Ohsawa, Shigeo Ohta, Hideo Morioka, Morio Matsumoto, Kazuhiro Chiba, Yoshiaki Toyama and Takeshi Miyamoto Aldehyde-stress resulting from Aldh2 mutation promotes osteoporosis due to impaired osteoblastogenesis Journal of Bone and Mineral Research 27

Article first published online: 17 AUG 2012 | DOI: 10.1002/jbmr.1634

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH