E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Yang Bi, Jiayi Huang, Yun He, Gao-Hui Zhu, Yuxi Su, Bai-Cheng He, Jinyong Luo, Yi Wang, Quan Kang, Qing Luo, Liang Chen, Guo-Wei Zuo, Wei Jiang, Bo Liu, Qiong Shi, Min Tang, Bing-Qiang Zhang, Yaguang Weng, Ailong Huang, Lan Zhou, Tao Feng, Hue H. Luu, Rex C. Haydon, Tong-Chuan He and Ni Tang Wnt antagonist SFRP3 inhibits the differentiation of mouse hepatic progenitor cells Journal of Cellular Biochemistry 108

Version of Record online: 26 JUN 2009 | DOI: 10.1002/jcb.22254

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH