E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Yu-Long Wang, Duan-Shu Li, Hua-Lei Gan, Zhong-Wu Lu, Hui Li, Guo-Pei Zhu, Cai-Ping Huang, Yong-Xue Zhu, Tong-Zhen Chen, Yu Wang, Guo-Hua Sun, Zhuo-Ying Wang, Qiang Shen, Yi Wu and Qing-Hai Ji Predictive index for lymph node management of major salivary gland cancer The Laryngoscope 122

Version of Record online: 26 APR 2012 | DOI: 10.1002/lary.23227

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH