E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Yuichi Higashiyama, Hiroshi Doi, Masatoshi Wakabayashi, Yoshinori Tsurusaki, Noriko Miyake, Hirotomo Saitsu, Chihiro Ohba, Ryoko Fukai, Satoko Miyatake, Hideto Joki, Shigeru Koyano, Yume Suzuki, Fumiaki Tanaka, Yoshiyuki Kuroiwa and Naomichi Matsumoto A novel SCARB2 mutation causing late-onset progressive myoclonus epilepsy Movement Disorders 28

Version of Record online: 16 JAN 2013 | DOI: 10.1002/mds.25296

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH