E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Mingxi Liu, Zhibin Hu, Lin Qi, Jing Wang, Tao Zhou, Yueshuai Guo, Yan Zeng, Bo Zheng, Yibo Wu, Pan Zhang, Xin Chen, Wenjiao Tu, Ting Zhang, Quan Zhou, Min Jiang, Xuejiang Guo, Zuomin Zhou and Jiahao Sha Scanning of novel cancer/testis proteins by human testis proteomic analysis PROTEOMICS 13

Version of Record online: 6 MAR 2013 | DOI: 10.1002/pmic.201200489

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH