E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Xiaoling Lin, Lianxi Qu, Zhuo Chen, Chuanliang Xu, Dingwei Ye, Qiang Shao, Xiang Wang, Jun Qi, Zhiwen Chen, Fangjian Zhou, Meilin Wang, Zhong Wang, Dalin He, Denglong Wu, Xin Gao, Jianlin Yuan, Gongxian Wang, Yong Xu, Guozeng Wang, Pei Dong, Yang Jiao, Jin Yang, Jun Ou-Yang, Haowen Jiang, Yao Zhu, Shancheng Ren, Zhengdong Zhang, Changjun Yin, Qijun Wu, Ying Zheng, Aubrey R. Turner, Sha Tao, Rong Na, Qiang Ding, Daru Lu, Rong Shi, Jielin Sun, Fang Liu, S. Lilly Zheng, Zengnan Mo, Yinghao Sun and Jianfeng Xu A novel Germline mutation in HOXB13 is associated with prostate cancer risk in Chinese men The Prostate 73

Version of Record online: 21 JUN 2012 | DOI: 10.1002/pros.22552

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH