E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Shi-Cang Yu, Hua-Liang Xiao, Xue-Feng Jiang, Qing-Liang Wang, Yan Li, Xiao-Jun Yang, Yi-Fang Ping, Jiang Jie Duan, Jian-Yong Jiang, Xian-Zong Ye, Sen-Lin Xu, Yang-Hong Xin, Xiao-Hong Yao, Jian-Hong Chen, Wei-Hua Chu, Wei Sun, Bing Wang, Ji Ming Wang, Xia Zhang and Xiu-Wu Bian Connexin 43 Reverses Malignant Phenotypes of Glioma Stem Cells by Modulating E-Cadherin STEM CELLS 30

Article first published online: 18 JAN 2012 | DOI: 10.1002/stem.1685

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH