E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Wei-Wei Zheng, Xiao-Ming Dong, Rong-Hua Yin, Fei-Fei Xu, Hong-Mei Ning, Mei-Jiang Zhang, Cheng-Wang Xu, Yang Yang, Ya-Li Ding, Zhi-Dong Wang, Wen-Bo Zhao, Liu-jun Tang, Hui Chen, Xiao-Hui Wang, Yi-Qun Zhan, Miao Yu, Chang-Hui Ge, Chang-Yan Li and Xiao-Ming Yang EDAG Positively Regulates Erythroid Differentiation and Modifies GATA1 Acetylation Through Recruiting p300 STEM CELLS 32

Article first published online: 15 JUL 2014 | DOI: 10.1002/stem.1723

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH