E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Xuefei Wang, Hongyong He, Heng Zhang, Weidong Chen, Yuan Ji, Zhaoqing Tang, Yong Fang, Cong Wang, Fenglin Liu, Zhenbin Shen, Jing Qin, Yu Zhu, Haiou Liu, Jiejie Xu, Jianxin Gu, Xinyu Qin and Yihong Sun Clinical and prognostic implications of β1, 6-N-acetylglucosaminyltransferase V in patients with gastric cancer Cancer Science 104

Version of Record online: 6 DEC 2012 | DOI: 10.1111/cas.12049

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH