E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Yosuke Makuuchi, Kazufumi Honda, Yoshiaki Osaka, Ken Kato, Takashi Kojima, Hiroyuki Daiko, Hiroyasu Igaki, Yoshinori Ito, Sumito Hoshino, Shingo Tachibana, Takafumi Watanabe, Koh Furuta, Shigeki Sekine, Tomoko Umaki, Yukio Watabe, Nami Miura, Masaya Ono, Akihiko Tsuchida and Tesshi Yamada Soluble interleukin-6 receptor is a serum biomarker for the response of esophageal carcinoma to neoadjuvant chemoradiotherapy Cancer Science 104

Version of Record online: 13 JUN 2013 | DOI: 10.1111/cas.12187

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH