E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Mitsuhiro Kato, Takanori Yamagata, Masaya Kubota, Hiroshi Arai, Sumimasa Yamashita, Taku Nakagawa, Takanari FujII, Kenji Sugai, Kaoru Imai, Tami Uster, David Chitayat, Shelly Weiss, Hirofumi Kashii, Ryosuke Kusano, Ayumi Matsumoto, Kazuyuki Nakamura, Yoshinobu Oyazato, Mari Maeno, Kiyomi Nishiyama, Hirofumi Kodera, Mitsuko Nakashima, Yoshinori Tsurusaki, Noriko Miyake, Kayoko Saito, Kiyoshi Hayasaka, Naomichi Matsumoto and Hirotomo Saitsu Clinical spectrum of early onset epileptic encephalopathies caused by KCNQ2 mutation Epilepsia 54

Version of Record online: 26 APR 2013 | DOI: 10.1111/epi.12200

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH