E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Gui-Rui Yu, Xian-Jin Zhu, Yu-Ling Fu, Hong-Lin He, Qiu-Feng Wang, Xue-Fa Wen, Xuan-Ran Li, Lei-Ming Zhang, Li Zhang, Wen Su, Sheng-Gong Li, Xiao-Min Sun, Yi-Ping Zhang, Jun-Hui Zhang, Jun-Hua Yan, Hui-Min Wang, Guang-Sheng Zhou, Bing-Rui Jia, Wen-Hua Xiang, Ying-Nian Li, Liang Zhao, Yan-Fen Wang, Pei-Li Shi, Shi-Ping Chen, Xiao-Ping Xin, Feng-Hua Zhao, Yu-Ying Wang and Cheng-Li Tong Spatial patterns and climate drivers of carbon fluxes in terrestrial ecosystems of China Global Change Biology 19

Version of Record online: 15 DEC 2012 | DOI: 10.1111/gcb.12079

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH