E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Xiao-Yue Hu, Min Zhang, Da-Ming Wang, Xiao-Yan Feng, Xiao-Lei Shen, Meng-Li Wei, Hui Pan, Xue-Mei Tang, Jie Fang, Jin-Xiu Huang, Qiong Huang, Wei-Hong Yan, Jing-Jing Su and Jian-Ren Liu Prevalence of carotid artery stenosis in southern China: a retrospective, cross-sectional study International Journal of Stroke 8

Version of Record online: 23 JUL 2013 | DOI: 10.1111/ijs.12078

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH