E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Chuanxi Fu, Qing He, Zhaotian Li, Jianxiong Xu, Yongqian Li, Jianyun Lu, Kuibiao Li, Qiongying Yang, Zhiqiang Dong, Xiangyi Liu, Sijun Wen, Wensui Hu, Danfeng Zhang, Jiayun Lv, Wei Zhu and Ming Wang Seasonal influenza vaccine effectiveness among children, 2010–2012 Influenza and Other Respiratory Viruses 7

Version of Record online: 25 AUG 2013 | DOI: 10.1111/irv.12157

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH