E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Hongjie Yu, Jigui Huang, Yang Huai, Xuhua Guan, John Klena, Shali Liu, Youxing Peng, Hui Yang, Jun Luo, Jiandong Zheng, Maoyi Chen, Zhibin Peng, Nijuan Xiang, Xixiang Huo, Lin Xiao, Hui Jiang, Hui Chen, Yuzhi Zhang, Xuesen Xing, Zhen Xu, Zijian Feng, Faxian Zhan, Weizhong Yang, Timothy M. Uyeki, Yu Wang and Jay K. Varma The substantial hospitalization burden of influenza in central China: surveillance for severe, acute respiratory infection, and influenza viruses, 2010–2012 Influenza and Other Respiratory Viruses 8

Version of Record online: 10 NOV 2013 | DOI: 10.1111/irv.12205

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH