E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Kingo Kashimoto, Shuhei Komatsu, Daisuke Ichikawa, Tomohiro Arita, Hirotaka Konishi, Hiroaki Nagata, Hiroki Takeshita, Yukihisa Nishimura, Shoji Hirajima, Tsutomu Kawaguchi, Atsushi Shiozaki, Hitoshi Fujiwara, Kazuma Okamoto, Hitoshi Tsuda and Eigo Otsuji Overexpression of TRIM44 contributes to malignant outcome in gastric carcinoma Cancer Science 103

Version of Record online: 14 SEP 2012 | DOI: 10.1111/j.1349-7006.2012.02407.x

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH