E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Guoyi Zhou, Xiaohua Wei, Yiping Wu, Shuguang Liu, Yuhui Huang, Junhua Yan, Deqiang Zhang, Qianmei Zhang, Juxiu Liu, Ze Meng, Chunlin Wang, Guowei Chu, Shizhong Liu, Xuli Tang and Xiaodong Liu Quantifying the hydrological responses to climate change in an intact forested small watershed in Southern China Global Change Biology 17

Version of Record online: 2 AUG 2011 | DOI: 10.1111/j.1365-2486.2011.02499.x

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH