E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Norikata Takada, Takashige Abe, Nobuo Shinohara, Ataru Sazawa, Satoru Maruyama, Yuichiro Shinno, Soshu Sato, Kimiyoshi Mitsuhashi, Takuya Sato, Keiji Sugishita, Shinji Kamota, Takanori Yamashita, Junji Ishizaki, Takaya Hioka, Gaku Mouri, Takenori Ono, Naoto Miyajima, Takanori Sakuta, Tango Mochizuki, Toshiki Aoyagi, Hidenori Katano, Tomoshige Akino, Kazushi Hirakawa, Keita Minami, Akira Kumagai, Toshimori Seki, Masaki Togashi and Katsuya Nonomura Peri-operative morbidity and mortality related to radical cystectomy: a multi-institutional retrospective study in Japan BJU International 110

Version of Record online: 29 OCT 2012 | DOI: 10.1111/j.1464-410X.2012.11609.x

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH