E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Ning Luo, Yannan Fang, Feng Tan, Qian Zhang, Daliang Zou, Xiutang Cao, Xuehua Xu, Hua Bai, Jiangang Ou, Haike Wu, Zilong Chen, Yane Zhou, Saiying Wan, Yan Hong, Jingliang Wang, Minghui Ding, Aiwu Zhang, Daoyuan Zhu and Jun Dun THIS ARTICLE HAS BEEN RETRACTED Prevalence and Burden of Headache Disorders: A Comparative Regional Study in China Headache: The Journal of Head and Face Pain

Version of Record online: 10 NOV 2010 | DOI: 10.1111/j.1526-4610.2010.01795.x

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH